Compare Listings

Бизнес в България

Бизнес в България

Откриване на фирма в България

 

Ако възнамерявате да откриете свой бизнес в България, трябва да определите неговата форма, както следва:

Видове фирми в България:

 1. Едноличен Търговец (ЕТ)
 2. Събирателно Дружество (СД)
 3.  Командитно Дружество (КД)
 4.  Дружество с ограничена отговорност ( ООД)
 5. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
 6. Акционерно дружество (АД)
 7. Командитно дружество с акции (КДА)

Всяка от тези форми има своите особености. Необходимо е да изберете, коя от посочените форми е най-подходяща за Вашите цели. За целта можете да се обърнете към нашите юристи – те, ще Ви посъветват за оптимален вариант.

За регистрация на юридическо лице е необходимо:

 • Копие от международният паспорт на учредителя ( съучредителя на фирмата)
 • Име на фирмата
 • Минимален основен капитал – 2 лева.

Основните документи на фирмата са:

 • Решение от регистриращият орган
 • Учредителен договор
 • Договор за управление

Откриване на Търговско Представителство в България:

Всяка чуждостранна компания с право на търговска дейност в своята страна, има право да открие Търговско Представителство в България.

Целият пакет от документи, трябва задължително да е преведен на Български език и легализиран в консулските служби на България.

Необходими документи за регистрация на Търговско Представителство на чуждестранно юридическо лице са:

 1. Заявление и попълнена по образец информационна карта на БТПП;
 2. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;
 3. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка;
 4. Решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България;
 5. Специално нотариално заверено пълномощно в оригинал за лицето, упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в България и обема на предоставените му права (може да бъде представен и оригинално заверен препис);
 6. Оригинали на спесимени от подписите на лицата, представители в Република България – по право или по специални пълномощия, заверени пред нотариус или положени върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро “Търговски регистър” на БТПП;
 7. Документ за внесена такса за регистрация.

Корпоративен данък в България

Корпоративният  данък върху годишната данъчна печалба е в размер на 10%.

Данъчно задължени лица са местните юридически лица, включително и неперсонифицирани сдружения, извършващи стопанска дейност в страната, по отношение на своите печалби и доходи от всички източници в Република България и в чужбина.

Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци върху печалбите, реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, както и за доходите им с източник в Република България.

Законът за корпоративното подоходно облагане съдържа специални разпоредби за минималната и регионалната държавна помощ под формата на данъчни облекчения.Така например корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100% на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната от тях производствена дейност, включително производство на ишлеме, в общини с безработица, по-висока от средната за страната.Данъчно задълженото лице трябва да извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35% по-висока от средната за страната за същия период.

Предвидено е и данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. В този случай корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за печалбата им от  дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Законът съдържа и разпоредби за данъчно стимулиране при наемане на безработни лица, както и за предприятия, наемащи хора с увреждания.

Освободени от облагане с корпоративен данък саи колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, и лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и Българският червен кръст.

Сходни статии

Ние можем да организираме вашата визита в България за недвижими имоти в Диневи Груп

Ние можем да организираме Вашето настаняване и придружаващ специалист по време на престоят Ви в Диневи Груп.

Виж още