Compare Listings

Оформяне на визи и ПМЖ за България

Оформяне на визи и ПМЖ за България

От януари 2012 г. МС на РБългария е приел решение, че до присъединяването ни към Шенгенското пространство, България едностранно ще прилага безвизов режим за притежателите на валидни шенгенски визи. Последните могат да влизат и пребивават в страната за период не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да се нуждаят от българска виза за краткосрочно пребиваване.

През юли 2012 г. е прието решение за гражданите на Русия, Украйна и Молдова,които са получили прeз 2011 г. входна виза за България с цел – туризъм, бизнес или частно посещение се издава многократна виза в срок до една година.

 

За пътувания в България съществуват следните видове визи:   

Виза тип А (летищна транзитна виза)

Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване)

Виза тип D (за дългосрочно пребиваване)

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

През януари влезе в сила закон ,,За чужденците в България“с определени наредби за престоя на чужденците в България:

1. краткосрочен –  до 90 дни в полугодието,от датата на влизане в страната(всички туристически визи и визите за собственици на жилища);

2.  продължителен – разрешен срок не повече от една година  (ВНЖ);

3. дългосрочен – с първоначален срок от 5 години и възможност за удължаване след подаване на заявление за жителство  (ДВЖ);

4. постоянен — с разрешение за неопределен срок (ПМЖ).

Ако Вие сте собственик на недвижим имот, но сградата в която сте купили апартамент няма Акт-15 или Акт-16, ще Ви издадат еднократна виза С със срок на действие 3 месеца, с право на пребиваване на територията на България до 30 дни.
 Ако недвижимияtимот е регистриран на фирма е необходимо да представите документ за актуално състояние на фирмата. 
Право на мултивиза имат собствениците на недвижими имоти в България и членовете на техните семейства  – съпруги и членове на семейството на възраст до 18 год. Необходимо е да предоставят документи  потвърждаващи родство. Понятието “семейство” представлява съпружеска двойка и непълнолетните им деца, при условие че те не са сключили брак.

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИЗА ЗА БЪЛГАРИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


  1. Попълнена визова анкета.
  2. Задграничен паспорт със срок на действие не по- малко от 3 месеца след края на предполагаемото пътуване (+ копие на първата страница).
  3. Цветна снимка 3,5х4,5 на светъл фон (в това число и на дете вписано в паспорт).
  4. Полица за медицинска застраховка,действителна в страните от Европа за целия период на престоя. Сумата трябва да е не по-малко от 30 000 евро.
  5. Авиобилет или билети за влак/автобус (оригинал или потвърждение за запазени билети в двете посоки с фиксирани дати. Ако пътувате с автомобил:технически паспорт на автомобила,международна застраховка (зелена карта),шофьорска книжка).
  6. За непълнолетни:
-копие на акта за раждане;
За непълнолетни,пътуващи без родителите си или настойници:
 копие на акта на раждане;
 ксерокопие на нотариално завереното разрешение за пътуване от двамата родители/настойници или от единия от родителите/настойници, който не придружава непълнолетното дете.
  7. Копие на нотариалния акт;
  8. При кандидатстване за виза за многократно влизане или за три години -документи, потвърждаващи плащането на данъци и такси, удостоверението за въвеждане в експлоатация (Акт 16);
  9. Mногократна  виза, валидна за 12 месеца, можете да получите и с акт, потвърждаващ, че обектът е готов за въвеждане в експлоатация (Акт 15);
  10. С предварителен договор за покупко- продажба се издава еднократна виза със срок от 90 дни.
 Ако Вие пътувате с автомобил: технически паспорт на автомобила, международна застраховка (зелена карта), шофьорска книжка международен образец.

 

ВНЖ Продължително пребиваване в България 

ВНЖ– това е разрешение за продължително пребиваване в България с максимален срок до 1 година. Всяка година статус ВНЖ се удължава при потвърждаване основанието за неговото получаване.За да се запази статуса ВНЖ е нужно пребиваване в България не по-малко от 6 месеца и един ден в течение на една  годината.

Пребиваване по този статус повече от 5 години /без прекъсване/ дава право на дългосрочно пребиваване в България.

За пътуване в България за разрешение за ВНЖ е необходима  специална имиграционна виза „D“-за дългосрочно пребиваване със срок на действие до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни.

Статус ВНЖ може да се получи на едно от следните основания:

-Разрешение за осъществяване на трудова дейност в България,издадено от Министерството на труда и социалната политика на РБ;

-Комерческа или друга предприемаческа дейност в страната по реда установен от закона,ако в резултат на тази дейност са открити минимум 10 работни места за български граждани – студенти редовно обучение;

Дейност на чуждестранни специалисти пребиваващи в страната на основание на международни договори;

– Сключване на брак с български гражданин или чужденец,който има статус ПМЖ;

-Създаване на представителство на чуждестранна фирма,регистрирана в Българската търговско-промишлена палата;

-Постъпване на продължително лечение в медицинско учреждение (при наличие на необходимите финансови средства);

-Акредитация в Република България в качество на  кореспондент на чуждестранни медии;

-Наличие на пенсия,жилище и достатъчно средства за живеене в страната (статус на обезпечен пенсионер);

-Удостоверение за родствени връзки/ членове на семейството/с чужденци,които имат статус ВНЖ или с български гражданин;

-Родители на чужденци-членове  на чуждестранни дипломатически, консулски представителства на територията на РБ или представителства на международни организации в България.

На получилите ВНЖ в България се издава личен номер и лична карта.Членовете на семейството също получават право на ВНЖ в страната.

Изискване за получаване на статут на ВНЖ , е наличието на собствено място за живеене – апартамент или къща  в България.

Притежателя на статус ВНЖ в България има право на:

-Неограничено посещение на Република България;

-Да работи в собствена фирма или в друга;

– Да получава платено медицинско обслужване

-Да плаща вноски в пенсионен фонд;

-Да оформя покана за частна визита на чуждестранно лице;

-След изтичане на 5 години да получи статус за дългосрочно пребиваване;

-Децата, които са получили статус за продължително пребиваване имат право да учат в български училища;

За получаване на  разрешение за продължително пребиваване през първата година на пребиваването е необходимо да се представят следните документи:

-действаща виза тип D

-документ, потвърждаващ наличие на национална застраховка или социално осигуряване  в страната на пребиваване

-лична спестовна банкова сметка в България

-документи удостоверяващи ,че кандидатът отговаря на условията на конкретния текст в Законодателството, гарантиращо правото на продължително пребиваване. При първоначално подаване на заявления за ВНЖ на лица на възраст от 18 год.,с изключение на лицата без гражданство, предоставят справка за съдимост, издадена от държавата, чийто граждани се явяват.

Придобиването на недвижим имот в България не е основание за получаване на ВНЖ. За продължаване на статута за продължително пребиваване в България е необходимо да се запазят първоначалните основания за получаването на този статут.

 

ВНЖ в България за пенсионери

За чужденците – пенсионери България предоставя най-лесното основание за получаване на ВНЖ, без да изисква нито роднински, нито икономически връзки със страната, нито предварителни съгласувания с Министерствата. Разрешение за продължително пребиваване в страната може да получи всеки чужденец – пенсионер, които има достатъчно средства за преживяване в страната. Процесът се състои от 2 етапа:

Етап 1

За влизане в България с цел оформяне на ВНЖ се оформя дългосрочна виза “D”.

За това чужденецът – пенсионер освен стандартния пакет документи за получаване на виза,подава в посолството или консулството на Република България в своята страна следните документи/оригинал и две копия на всяка справка/:

1               Визова анкета в два екземпляра.

2               Задграничен паспорт, който е със срок на действие в течение минимум три месеца след приключване на пътуването (трябва да се направи копие на първата страница на паспорта).

3               Две цветни снимки на светъл фон с размери 3,5 х4,5 см.

4               Резервация за билети.

5               Полица за медицинска застраховка, действителна в страните от Европа за целия срок на пътуването. Сумата не трябва да е  по-малко от 30 000 евро.

6               Жилище, в което да живее по време на пребиваването в страната. Нотариален акт за апартамент/къща в България в случай на покупка на недвижим имот. Или нотариално заверен договор за наем на жилище, ако не притежават собствен недвижим имот.

7               Доказателство за финансово и социално обезпечение за времето на престоя в страната. Нужно е да се открие сметка в българска банка и да се внесат 1-1,5 хиляди евро на човек. Извлечение за наличието на парите и сметката предоставяте в посолството.

8               Кандидатите, които са на 18 години, с изключение на лицата без гражданство трябва да предоставят свидетелство за съдимост, оригинал и заверен превод.

9               Потвърждаване на пансионния статус, трябва да потвърди компетентния орган на Русия (като правило, пенсионен фонд), което доказва, че сте пенсионер и получава пенсия (в превод на български език за пенсия за последните три месеца).

Разходите включващи – такса за разглеждане на документите за получаване на  виза “D”/ около 4400 рубли/легализация/, удостоверение за юридическата сила на документа на територията на друга страна/ и превод на български език, справка за  получаване на  пенсия, свидетелство за съдимост и пенсионно удостоверение. Най-добре е да ползвате услугите на легализиран преводач в посолствата и консулствата на България.

По закон срокът за получаване на  виза “D” е минимум 30 дни. През туристическия период се налага да чакате няколко месеца.

 

Етап 2 — придобиване на ВНЖ

След получаване на виза категория “D”, която се издава за срок от 6 месеца, чужденецът е длъжен да влезе в България и да подаде в служба Миграция по местонахождение на своето бъдещо жителство нов пакет документи  на български език, потвърждаващи всички основания за получаване на вид на жителство. Най-добре е да започнете оформянето на ВНЖ по-рано.

За издаване на  ВНЖ е  необходимо да предоставите същия пакет документи, както и за виза “D”, с изключение на самолетните билети. Необходимо е да направите  и медицинска застраховка в България със срок за една година напред.Стойността зависи от вида на полицата: от 100 лева в година за “основния пакет” до 1500 лева — пълно покритие.

ВНЖ се издава за  7 работни дни. При получаване на паспорта с печат е необходимо да подадете заявление за подготовка за лична карта. Това може чрез бърза поръчка /7 дней/или обикновена/30 дней/. Цените съответно — 90 и 45 лева.

Разходите за получаване на ВНЖ в България включват — държавна  такса за услуги/печат в паспорте/-500 лева (250 евро) за година, извлечения от банката — 40 лева,нотариални услуги, преводач, юрист,стойността на задължителната  медицинска застраховка и такса за оформяне на  личната  карта. Разходите достигат до 1000 лева.

След продължително разглеждане на предоставените документи, служба Миграция издава на пенсионера Разрешение за дългосрочно пребиваване в България.

ВНЖ може да получите за срок от 6 месеца или  за 1 година. След изтичане на срока на действие на разрешението, чужденецът го продължава отново и така в течение на 5 години, след което има право да получи дългосрочно пребиваване в България – ДВЖ.

 

Дългосрочно  пребиваване  в България (ДВЖ)

ДВЖ— дългосрочно пребиваване — това е  междинна форма между ВНЖ и ПМЖ. От първия се отличава по това, че се оформя за 5 години, а не за 1 година, от втория —  това, че не дава  право на гражданство и се нуждае от продължаване след 5 години. За да получи  ДВЖ е необходимо да живееш  в България със статут ВНЖ непрекъснато 5 години, след това на кандидата е разрешено да пребивава в страната повече от 10 месеца и не повече от шест поредни месеца.  Държавните такси са 800 лева.

Статус ДВЖ позволява да работиш и да ползваш медицинска застраховка.

За получаване на статус дългосрочно пребиваване, чуждестранния гражданин е длъжен да предостави доказателства за това, че разполага с достатъчно средства за своето съществуване  и за съществуването на членовете на техните семейства, без да се обръщат към системата за социални помощи, в размер не по- малко от минималната работна заплата и минималната пенсия.

А също така, че разполага с медицинска застраховка за времето на пребиваване в съответствие с законодателството на Република България.

Членовете на семейството на дългосрочно пребиваващия чуждестранен гражданин могат да получат разрешение за една година, но без да превишава срока на пребиваване на титуляра.

След получаване на статус дългосрочно пребиваване, то става постоянно,  дотогава докато не възникнат основания за отмяна. Този статут е с първоначален срок – 5 години, с опция да се удължи след подаване на заявление

 

ПМЖ

ПМЖ— това е разрешение за постоянно местожителство в България за неограничен срок. Пребиваване по ПМЖ повече от 5 год. дава право за получаване на българско гражданство.

Статус ПМЖ може да се получи на едно от следните основания:

– Български произход

– Сключване на  брак с български гражданин или чужденец, който има статус ПМЖ при условие, че брачният стаж е  не по-малко от  5 години.

– Статус на непълнолетно и неженено дете на български гражданин или постоянно пребиваващ в страната чужденец, до навършване на пълнолетие.

-Статус на родители на  български граждани, които обезпечават тези граждани, а в случай на осиновяване – при условие,че от датата на осиновяването са изминали не по- малко от 3 години.

-Непрекъснато законно пребиваване в България през последните 5 години с изключение на срока за дневно обучение в лицензирано учебно заведение.

-Сертификат на държавната Агенция за чуждестранни инвестиции, за  инвестиции в икономиката на страната в размер  над 750 000 EUR.

-Раждане на територията на България и загуба на българското гражданство, ако лицето е заявило желание за трайно установяване в България.

Титуляр на статут на постоянно пребиваване в България има право на:

·                           безвизово влизане и безсрочно пребиваване в страната;

·                           развиване на собствен бизнес в собствена фирма или в други;

·                           образование при равни условия с българските граждани;

·                           получаване на българско гражданство след изтичане на 5 години по пребиваване по статус ПМЖ;

·                           оформяне на визи в страните от  Шенген без предоставяне на покана  или туристически ваучери;

 

 Българско гражданство

Да се получи българско гражданство не е лесно. На него могат да разчитат хора с български етнически  произход.

След  направените промени в закона „За чужденците“, става още по-сложно да се получи българско гражданство. Например, по-рано за гражданство биха могли да претендират обезпечените пенсионери, които са пребивавали по статус ПМЖ пет години. Сега обаче, достъпът до постоянно пребиваване, а оттам и до гражданство, не е позволен  за тях (те ще получат ДВЖ).

 

ИЗНЕСЕНИ ВИЗОВИ ЦЕНТРОВЕ

За улесняване на кандидатите за визи, за по-добро и по-бързо визово обслужване, българските консулски служби започнаха поетапно приемане на заявления за визи чрез изнесени визови центрове, организирани от специализираната компания по визово обслужване VFS Global. Понастоящем по този начин могат да се подават заявления за българска виза в следните държави:

РУСИЯ

Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казан, Самара, Нижни Новгород, Краснодар, Красноярск, Ростов на Дон, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Уфа, Сочи и Калининград, Омск, Мурманск, Перм и Саратов.

УКРАЙНА

Киев, Одеса, Лвов, Луцк, Ивано-Франковск, Донецк, Харков и Симферопол.

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

Дубай и Абу Даби

КАТАР

Доха

ОМАН

Маскат

БАХРЕЙН

Манама

САУДИТСКА АРАБИЯ

Риад и Джеда

ТУРЦИЯ

Анкара, Истанбул, Одрин, Бурса, Газиантеп, Адана и Измир

КАЗАХСТАН

Астана, Алмати

Сходни статии

Ние можем да организираме вашата визита в България за недвижими имоти в Диневи Груп

Ние можем да организираме Вашето настаняване и придружаващ специалист по време на престоят Ви в Диневи Груп.

Виж още

Етапи при закупуване на недвижим имот от Диневи Груп

Разкажете за своите критерии на нашият представител. Ние ще ви предложим най-удачните варианти и схеми на плащания – за да направите най-правилният избор.

Виж още

Степен на завършеност и площообразуване на апартаменти в Диневи Груп

Степен на завършеност – “до ключ”: стените са боядисани с боя, подовете са покрити с теракот  и/или ламинат...

Виж още