Compare Listings

Специфика в строителството и нормативни документи

Специфика в строителството и нормативни документи

Строителство

Съгласно Държавните стандарти в България (Български Държавен Стандарт – БДС):

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

Гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:

–       за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

–       за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

–       за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради– 5 години.

 

Нормативни документи

1.     Собственост върху поземлен имот  – собствеността се потвърждава с наличие на нотариален акт за поземлен имот, където е указано, че собственикът на поземления имот е инвеститор на проекта.

2.     Разрешение за строителство – издава се от общината и се подписва от главния архитект на района в който се планира строителството.

3.     Акт 14, Акт 15 и Акт 16 – контролират отделните етапи от строителните дейности и дали отделните видове строителни и монтажни работи са извършени според действащата нормативна уредба.

4.     Акт 14 – може да се определи като документът, който се издава, когато сградата достигне етап „груб строеж”*. Акт 14 касае приемането (изпълнението) конструкцията на строежа. Съставя се и се подписва от инвеститора (възложителя), консултанта (строителния надзор) и проектанта.

5.     Акт 15 – Това е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена. Документът се съставя от инвеститора (възложителя), строителя, консултанта (строителния надзор) и проектанта (по всички части). Акт образец 15 е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

6.     Акт 16 – обикновено е най-очакваният документ от новите собственици на жилището. В практиката е прието Акт 16 да се ползва като общ термин вместо „Разрешение за ползване”. Акт 16 се издава от съответната държавна приемателна комисия и касае установяване на годността за ползване на строежа (част, етап от него). Въз основа на Акт 16 съответната регионална дирекция за национален строителен контрол издава Разрешение за ползване. Но ако говорим за строежи от ІV-та до VІ-та категория (жилищни и смесени сгради с ниско и средно застрояване, вилни сгради и др.) не се съставя Акт 16, а се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация от съответния главен архитект при съответната община.

Това разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация е завършващият акт за всяко строителство и то удостоверява, че действително обектът, за който се отнася, е годен да бъде въведен в експлоатация, т.е. годен да се живее в него.

При издаване на разрешението за ползване/удостоверението за въвеждане в експлоатация се проверяват редица неща, свързани с:

• установените права на собственост от гледна точка на законност на построената сграда

• дали сградата е строена с одобрени проекти или без одобрени проекти

• съответствието между фактическото изпълнение и одобрените проекти

Сходни статии

Ние можем да организираме вашата визита в България за недвижими имоти в Диневи Груп

Ние можем да организираме Вашето настаняване и придружаващ специалист по време на престоят Ви в Диневи Груп.

Виж още

Етапи при закупуване на недвижим имот от Диневи Груп

Разкажете за своите критерии на нашият представител. Ние ще ви предложим най-удачните варианти и схеми на плащания – за да направите най-правилният избор.

Виж още

Степен на завършеност и площообразуване на апартаменти в Диневи Груп

Степен на завършеност – “до ключ”: стените са боядисани с боя, подовете са покрити с теракот  и/или ламинат...

Виж още